Tâm pháp Bái Nguyệt - Băng Tâm


CHỈ SỐ
Tầng 0
Tầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tầng 4
Tầng 5
Tầng 6
Tầng 7
Tầng 8
Tầng 9
Lực đạo
1
7
27
35
45
57
103
117
156

Căn cốt
16
22
37
52
89
112
197
247
316

Khí kình
6
12
20
35
72
115
166
203
272

Động sát
1
7
15
23
53
85
108
122
138

Thân pháp
6
12
32
40
79
91
103
117
156

Chính xác


Dẻo dai
7,14 %

Đỡ đòn

3,84%
3,84%
7,92%
7,92%

Giới hạn máu
230
434
793
1531
2200

Bạo kích


Sát thương BK


Ngoại công


23
23
46

Nội công


23
23
46

Ngoại phòng
46
46
114
136
136

Nội phòng
46
46
114
136
136

Tâm pháp phối hợp
Cùng [Trường Thiên]《长天》tương sinh, tăng 18% Thân Pháp.
Cùng [Linh Tố]
《灵素》tương sinh, tăng 10% Căn Cốt, 9% Thân Pháp.
Kỹ năng
Khứ Bệnh: Tăng lên khả năng chữa trị hiệu quả 15%.
Nguồn gốc
Mở rương minh hội, rương bang.
Thích hợp
Thích hợp với Thiên Hương.ĐÁ NÂNG CẤP TÂM PHÁP
Tầng 0 lên 1
根骨圆石·二

Tầng 1 lên 2
 元气小石·二

Tầng 2 lên 3
 敏力圆石·三


Tầng 3 lên 4
元气小石·三
 制气棱石·三
Tầng 4 lên 5
 长久棱石·三
 恒赋 圆石· 四 
敏慧 圆石· 四Tầng 5 lên 6
血守棱石·四
 恒慧圆石· 四 

 双防棱石· 四Tầng 6 lên 7
 赋力圆石· 四
 双全小石·四
 恒赋圆石· 五
 血防 棱石· 五


Tầng 7 lên 8
 恒赋圆石·四
 血防棱石· 四
血守 棱石· 四
碎心 小石· 五 
血防 棱石· 五

Tầng 8 lên 9
 恒赋圆石·四
敏力圆石·四 双全小石·四 地势棱石·五 天行棱石·五天行棱石·五
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối ( phẩm của đá ). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca - Nguồn Wuxia.com

Share on Google Plus