Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Lang Huyên Phúc ĐịaIV. LANG HUYÊN PHÚC ĐỊA 浪嬛福地 

1. THẢO MỘC CHÍ - TÚY TÂM HOA 
醉心花

Nhiệm vụ yêu cầu:
 Cấp hàng hải lên 17.

- Tọa độ của Đồ Giám này là: 1966427596.


Sau khi vẽ xong là hoàn thành: 


2. NHÂN VĂN CHÍ - LANG HOÀN TÀNG THƯ 琅嬛藏书

Nhiệm vụ yêu cầu: 
Đầu tư 20k Tống Tiền cho đảo

- Đầu tiên chạy đến tọa độ: 19404, 27470 để nhận: 


Lượm xong 3 vật phẩm là hoàn thành nhiệm vụ: 


3. ĐIỂU THÚ CHÍ - HOÁN BÚT THÚ 浣笔兽

Nhiệm vụ yêu cầu: Cấp hàng hải lên 17.

- Tọa độ tại: 19213,27528.


- Vẽ xong là hoàn thành:


4. BÁC VẬT CHÍ - LỘC GIÁC SAN HÔ 鹿角珊瑚

-  Tìm NPC Tô Thiến ở tọa độ: 19375, 27508.


- Đi lượm San Hô ở tọa độ: 19631,27283


- Sau khi lượm xong đem trả cho NPC ở tọa độ cũ là hoàn thành: 


5. NHÂN VĂN CHÍ - DI HOA CHÂN DUNG 移花真容

Nhiệm vụ yêu cầu: Đầu tư 20k Tống Tiền cho đảo.

- Chạy đến tọa độ 19182,27508 để nhận nhiệm vụ:


Sau khi chuyển tọa độ nói chuyện với NPC xong là hoàn thành nhiệm vụ:


6. ĐỊA LÝ CHÍ - HỒI PHONG TRƯỜNG LANG 回峰长廊

- Tọa độ Đồ Giám tại:  19227,27371 là hoàn thành nhiệm vụ:


7. THẢO MỘC CHÍ - LINH ĐANG HOA 铃铛花

Nhiệm vụ yêu cầu: 
Cấp hàng hải lên 17.

- Tọa độ hoa này tại: 19252, 27802.Lượm xong là hoàn thành nhiệm vụ: 


- Ngoài ra nếu tọa độ của mình ở trên không đúng, thì các bạn có thể thử những tọa độ khác tại:

+ Tọa độ 1: 19194, 27681. 

+ Tọa độ 2: 19161, 27821.

+ Tọa độ 3: 19232, 27385.

8. ĐIỂU THÚ CHÍ - BẠCH KHỔNG TƯỚC 百孔雀

Tọa độ này ở tại: 19731, 27828.


Vẽ xong là hoàn thành: 9. ĐIỂU THÚ CHÍ - TÔ MI THỎ 苏眉兔


Tọa độ Thỏ tại: 19422, 28101: 


- Vẽ xong Thỏ là hoàn thành nhiệm vụ: 


10. THỦY SẢN CHÍ - TỬ NGUYỆT HỒ ĐIỆP 紫月蝴蝶

- Thời gian yêu cầu: 9h - 17h.


- Bật M để xác định tọa độ cá trên bản đồ: 


- Câu xong là hoàn thành nhiệm vụ:


11. THỦY SẢN CHÍ - ANH CÁ NGỪ 鹦哥鱼

- Thời gian yêu cầu: 18h - 20h.

Xác định cá trên bản đồ. 


Chạy đến câu cá là OK:- Candy - 
Share on Google Plus