Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Đại Thương Hải


V. ĐẠI THƯƠNG HẢI 大沧海


1. BÁC VẬT CHÍ - GƯƠNG ĐỒNG 铜镜


- Tọa độ này tại Trung Nguyên Hóa Thương: 8830, 19704: 


- Vẽ xong gương đồng là hoàn thành nhiệm vụ:2. BÁC VẬT CHÍ - KHẢI PHIẾN BỐI 烤扇贝

- Nói chuyện với NPC ở tọa độ: 8895,19782:


- Thu thập sò biển ở tọa độ: 8730,19725 ngoài biển cảng: 


- Quay trở về nói chuyện với NPC tọa độ cũ, nướng sò xong sẽ hoàn thành nhiệm vụ:


3. ĐỊA LÝ CHÍ - BÁCH QUẢ PHIÊU HƯƠNG 百果飘香

- Chạy đến tọa độ ở:  9181,19459 là hoàn thành nhiệm vụ:


4. BÁC VẬT CHÍ - BẠCH THỦY TINH 白水晶

- Tìm NPC A Lạp Giáp tại tọa độ: 8943,19648


- Chạy theo lộ tuyến làm nhiệm vụ là hoàn thành:


5. BÁC VẬT CHÍ - TÊ NGƯU GIÁC SƠ 犀牛角梳

Nhiệm vụ yêu cầu: Đầu tư 20k Tống Tiền. Làm xong Q Đồ Giám Bạch Thủy Tinh

- Làm xong cái nhiệm vụ này sẽ nhận thêm Q ẩn nữa. Chạy auto theo Q sẽ yêu cầu đi tìm Chu Tiểu Nguyệt:


- Tìm NPC đó ở tọa độ: 8961,19843


- Nói chuyện với NPC xong là hoàn thành nhiệm vụ:


6. ĐỊA LÝ CHÍ - THƯƠNG HẢI TẬP QUANG 沧海袭光

- Tọa độ Đồ Giám này ở tọa độ: 9424,19746:


6. THỦY SẢN CHÍ - ĐẠI TẦN KÊ 大秦鸡

- Tọa độ Đồ Giám tại: 9054, 19399:
7. THẢO MỘC CHÍ - NHŨ HƯƠNG MỘC 乳香木

Nhiệm vụ yêu cầu: Cấp Hàng Hải đạt level 19.

Tọa độ Q tại: 8971,19243


Thu thập xong là hoàn thành:


8. THẢO MỘC CHÍ - LAM SẮC YÊU CƠ 蓝色妖姬

Nhiệm vụ yêu cầu: Cấp Hàng Hải đạt level 19.

Chuyển tọa độ đến: 9211,19473
9. THỦY SẢN CHÍ - TUYẾT NGƯ 鳕鱼

- Nhiệm vụ yêu cầu: 11h - 17h ( Kênh chính tuyến - theo giờ Việt Nam)

- Xác định cá trên bản đồ:


- Chạy đến sẽ thấy nhiệm vụ câu:


Câu xong là hoàn thành: 10. THỦY SẢN CHÍ -  THÂM HẢI LONG HÀ 深海龙虾

- Nhiệm vụ yêu cầu: 17h -22h ( Kênh chính tuyến - theo giờ Việt Nam)


- Candy - 
Share on Google Plus