Luyện Vũ · Khí Kình

Luyện Vũ · Khí KìnhChỉ số

炼武-气劲
Tầng 0    1     23456789
Lực đạo6715234782105155208308
Khí kình6173259118141209334439703
Căn cốt17153559105140164217303
Động sát1715235399111171224307
Thân pháp1715235399111125193307
Ngoại công     23232391138
Nội công6661418183462109130
Chính xác    0.68%4.16%7.64%7.64%11.12%32.015%
Bạo kích 0.80%0.80%1.01%1.01%1.01%3.11%4.88%6.65%14.07%
dame BK  2.50%2.50%2.50%2.50%6.04%6.04%8.92%16.60%
Thủ nội    181874747474
Máu (HP)  282282282282
Đá nâng cấp伤心小石·三1恒赋圆石·三5
元气小石·三6  
赋力圆石·三6
恒慧圆石·四7
恒敏圆石·四7
敏慧圆石·四8
赋力圆石·四8
攻命小石·四8
伤命小石·四8
恒赋圆石·四8

碎心小石·五8
血制棱石·五8
恒赋圆石·四8
慧力圆石·四8
恒慧圆石·四8

碎心小石·五8
碎心小石·五8
伤命小石·四8
敏慧圆石·四8
赋力圆石·四8

双全小石·五8
双全小石·五8
五蕴圆石·五8
敏力圆石·五9
恒慧圆石·五9
会命小石·五9
五蕴圆石·五9
恒敏圆石·五9
伤命小石·五9
伤命小石·五9
气明圆石·五9
寂灭小石·五9
Phối hợpCùng Phong Hoa - Toái Ngọc《风华·玉碎》Tăng 7% khí kình,11% Động sát
Cùng Kim Qua《金戈》Tăng 9% Khí kình , 10% căn cốt
Cùng Tu la 《罗睺决》Tăng 8% Khí kình ,10% Lực đạo
Kĩ năng
Tăng 17% thuộc tính Khí Kình
Nguồn gốcShop đãng kiếm tệ
Phù hợpCác phái thiên về nội côngDanh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối (phẩm của đá). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm


- Lượng ca - 
Nguồn Wuxia.com