Đột phá tâm pháp

Đột phá tâm pháp


Trong quá trình nâng tầng của tâm pháp, có một số TP yêu cầu đáp ứng yêu cầu " đặt biệt " mới cho nâng tiếp, và gọi đó là " tầng đột phá" 
Trong các loại TP xanh, duy nhất chỉ có TP Tu la xanh là khi nâng đến tầng 6 sẽ đến giai đoạn đột phá, sau khi đột phá lập tức trở thành TP Tu là tím, năng lực, hiệu quả  và kỹ năng được nâng lên một tầm cao mới

.


 Tu la Xanh tầng 6 + x20  Tu la Tím tầng 7

- Còn toàn bộ tâm pháp tím khi nâng đến tầng 8 phải có sách nâng tầng mới đột phát lên được tầng 9 


Sát bồ đề Tầng 8  + x1 =   Sát bồ đề Tầng 9

Lưu ý: Với tp tím sau khi đột phá lên tầng 9, lv kỹ năng của tp và điểm tiềm tu sẽ không mất đi mà được hoàn trả lại toàn bộ để có thể build lại theo ý muốn.

- Tâm pháp vàng muốn lên tầng 9 thì cần có Mảnh đột phá TP vàng x 50

TP vàng (8) + x50 =TP vàng tầng 9


Có một số bạn thưởng hỏi những câu như " Tại sao tốn bao nhiêu tiền mua đá vàng up TP từ tầng 7 lên tầng 8 mà chẳng thấy lực chiến thay đổi mấy?" - Thật sự là khi nâng tầng chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là bạn phải sử dụng tu vi, đá mở mạch và chỉ số tâm pháp để kích hoạt các chỉ số của tầng đó thì mới thấy được năng lực của tâm pháp cũng như hiệu quả lên bản thân, và đó là điều không phải đơn giản.

- Mảnh đột phá TP Tím có thể kiếm được từ
shop thần bí nhân:event trên web:

- Mảnh đột phá TP Vàng có thể kiếm được từ PB 90,95,105,110,115.... shop bang, chợ, chạy lưu hành,...

- Lượng ca -