Hướng dẫn Event Mùa Tựu Trường

Hướng dẫn Event Mùa Tựu TrườngThời gian: 6/9 - 18/9/2017
Năm học mới đã bắt đầu, đồng thời event mới trong game cũng ra liên tục. Với chủ đề đến trường lần này, event yêu cầu mọi người tham gia các "khóa học", tham gia xong sẽ nhận được điểm, điểm này gọi là điểm Học Phần ~

Các "khóa học" ấy chia thành:

+ Lớp buổi sáng: Đăng nhập trò chơi được nhận 5 điểm, tối đa được nhận 11 lần.
+ Lớp bổ túc - do thầy giáo truyền thụ: Hoàn thành Q sư trò tùy ý nhận được 10 điểm, hoàn thành sau 1 ngày mới nhận được thưởng, chỉ nhận được 1 lần+ Đi học rồi - Mình rất thích học tập: Đả tọa môn phái - 3 điểm, farm quái làm nhiệm vụ - 3 điểm, làm Q thế lực - 3 điểm, giương buồm ra biển - 3 điểm, đáp đề thư viện ( lấy vé số) - 3 điểm. Tất cả các Q phải xong 1 ngày mới nhận được, và chỉ được nhận 1 lần.


+ Tan học thôi - hoạt động nhóm : Khiêu chiến Ctrl+G leo tháp, đua ngựa,Tiêu Dao đáp đề nhận được 20 điểm mỗi Q, yêu cầu tương tự như trên.

QUÀ TƯƠNG ỨNG VỚI SỐ ĐIỂM HỌC PHẦN:


Dịch và diễn giải: Candy