Cách xoá ảnh Blog spot

Cách xoá ảnh Blog spotCách xoá ảnh Blog spot
Truy cập:
https://get.google.com/albumarchive

Đăng nhập TK google sẽ thấy toàn bộ Album ảnh trong blog spot. Bạn có thể xoá chúng vĩnh viễn khỏi blog