Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Lang Huyên Phúc Địa

Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Lang Huyên Phúc ĐịaIV. LANG HUYÊN PHÚC ĐỊA 浪嬛福地 

1. THẢO MỘC CHÍ - TÚY TÂM HOA 
醉心花

Nhiệm vụ yêu cầu:
 Cấp hàng hải lên 17.

- Tọa độ của Đồ Giám này là: 1966427596.


Sau khi vẽ xong là hoàn thành: 


2. NHÂN VĂN CHÍ - LANG HOÀN TÀNG THƯ 琅嬛藏书

Nhiệm vụ yêu cầu: 
Đầu tư 20k Tống Tiền cho đảo

- Đầu tiên chạy đến tọa độ: 19404, 27470 để nhận: 


Lượm xong 3 vật phẩm là hoàn thành nhiệm vụ: 


3. ĐIỂU THÚ CHÍ - HOÁN BÚT THÚ 浣笔兽

Nhiệm vụ yêu cầu: Cấp hàng hải lên 17.

- Tọa độ tại: 19213,27528.


- Vẽ xong là hoàn thành:


4. BÁC VẬT CHÍ - LỘC GIÁC SAN HÔ 鹿角珊瑚

-  Tìm NPC Tô Thiến ở tọa độ: 19375, 27508.


- Đi lượm San Hô ở tọa độ: 19631,27283


- Sau khi lượm xong đem trả cho NPC ở tọa độ cũ là hoàn thành: 


5. NHÂN VĂN CHÍ - DI HOA CHÂN DUNG 移花真容

Nhiệm vụ yêu cầu: Đầu tư 20k Tống Tiền cho đảo.

- Chạy đến tọa độ 19182,27508 để nhận nhiệm vụ:


Sau khi chuyển tọa độ nói chuyện với NPC xong là hoàn thành nhiệm vụ:


6. ĐỊA LÝ CHÍ - HỒI PHONG TRƯỜNG LANG 回峰长廊

- Tọa độ Đồ Giám tại:  19227,27371 là hoàn thành nhiệm vụ:


7. THẢO MỘC CHÍ - LINH ĐANG HOA 铃铛花

Nhiệm vụ yêu cầu: 
Cấp hàng hải lên 17.

- Tọa độ hoa này tại: 19252, 27802.Lượm xong là hoàn thành nhiệm vụ: 


- Ngoài ra nếu tọa độ của mình ở trên không đúng, thì các bạn có thể thử những tọa độ khác tại:

+ Tọa độ 1: 19194, 27681. 

+ Tọa độ 2: 19161, 27821.

+ Tọa độ 3: 19232, 27385.

8. ĐIỂU THÚ CHÍ - BẠCH KHỔNG TƯỚC 百孔雀

Tọa độ này ở tại: 19731, 27828.


Vẽ xong là hoàn thành: 9. ĐIỂU THÚ CHÍ - TÔ MI THỎ 苏眉兔


Tọa độ Thỏ tại: 19422, 28101: 


- Vẽ xong Thỏ là hoàn thành nhiệm vụ: 


10. THỦY SẢN CHÍ - TỬ NGUYỆT HỒ ĐIỆP 紫月蝴蝶

- Thời gian yêu cầu: 9h - 17h.


- Bật M để xác định tọa độ cá trên bản đồ: 


- Câu xong là hoàn thành nhiệm vụ:


11. THỦY SẢN CHÍ - ANH CÁ NGỪ 鹦哥鱼

- Thời gian yêu cầu: 18h - 20h.

Xác định cá trên bản đồ. 


Chạy đến câu cá là OK:- Candy -