Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Đại Thương Hải

Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Đại Thương Hải


V. ĐẠI THƯƠNG HẢI 大沧海


1. BÁC VẬT CHÍ - GƯƠNG ĐỒNG 铜镜


- Tọa độ này tại Trung Nguyên Hóa Thương: 8830, 19704: 


- Vẽ xong gương đồng là hoàn thành nhiệm vụ:2. BÁC VẬT CHÍ - KHẢI PHIẾN BỐI 烤扇贝

- Nói chuyện với NPC ở tọa độ: 8895,19782:


- Thu thập sò biển ở tọa độ: 8730,19725 ngoài biển cảng: 


- Quay trở về nói chuyện với NPC tọa độ cũ, nướng sò xong sẽ hoàn thành nhiệm vụ:


3. ĐỊA LÝ CHÍ - BÁCH QUẢ PHIÊU HƯƠNG 百果飘香

- Chạy đến tọa độ ở:  9181,19459 là hoàn thành nhiệm vụ:


4. BÁC VẬT CHÍ - BẠCH THỦY TINH 白水晶

- Tìm NPC A Lạp Giáp tại tọa độ: 8943,19648


- Chạy theo lộ tuyến làm nhiệm vụ là hoàn thành:


5. BÁC VẬT CHÍ - TÊ NGƯU GIÁC SƠ 犀牛角梳

Nhiệm vụ yêu cầu: Đầu tư 20k Tống Tiền. Làm xong Q Đồ Giám Bạch Thủy Tinh

- Làm xong cái nhiệm vụ này sẽ nhận thêm Q ẩn nữa. Chạy auto theo Q sẽ yêu cầu đi tìm Chu Tiểu Nguyệt:


- Tìm NPC đó ở tọa độ: 8961,19843


- Nói chuyện với NPC xong là hoàn thành nhiệm vụ:


6. ĐỊA LÝ CHÍ - THƯƠNG HẢI TẬP QUANG 沧海袭光

- Tọa độ Đồ Giám này ở tọa độ: 9424,19746:


6. THỦY SẢN CHÍ - ĐẠI TẦN KÊ 大秦鸡

- Tọa độ Đồ Giám tại: 9054, 19399:
7. THẢO MỘC CHÍ - NHŨ HƯƠNG MỘC 乳香木

Nhiệm vụ yêu cầu: Cấp Hàng Hải đạt level 19.

Tọa độ Q tại: 8971,19243


Thu thập xong là hoàn thành:


8. THẢO MỘC CHÍ - LAM SẮC YÊU CƠ 蓝色妖姬

Nhiệm vụ yêu cầu: Cấp Hàng Hải đạt level 19.

Chuyển tọa độ đến: 9211,19473
9. THỦY SẢN CHÍ - TUYẾT NGƯ 鳕鱼

- Nhiệm vụ yêu cầu: 11h - 17h ( Kênh chính tuyến - theo giờ Việt Nam)

- Xác định cá trên bản đồ:


- Chạy đến sẽ thấy nhiệm vụ câu:


Câu xong là hoàn thành: 10. THỦY SẢN CHÍ -  THÂM HẢI LONG HÀ 深海龙虾

- Nhiệm vụ yêu cầu: 17h -22h ( Kênh chính tuyến - theo giờ Việt Nam)


- Candy -