Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Vọng Hải Giáp

Hướng dẫn toạ độ chi tiết Hàng hải đồ giám của Vọng Hải Giáp
- Trên đảo này, mảng Địa Lý Chí mình trên cơ bản đã hoàn thành, có lẽ trong lúc chạy nhiệm vụ Hàng Hải đã nhận được. Bạn nào muốn kiểm tra mình đã làm hay chưa cho chắc ăn thì vào tab Hàng Hải 航海 - Hàng Hải Đồ Giám 航海图鉴 - tab Địa Lý Chí 地理志 kiểm tra đã hoàn thành chưa nhé:


Nếu hoàn thành rồi thì OK, chưa hoàn thành thì chạy đến 3 tọa độ: Quân Bị Khố 军备库(2162449900; Luyện Binh Trận 练兵场(2164049981; Liễu Vọng Sở 瞭望所(2180550006để hoàn thành nhé.

- Đầu tiên, mình sẽ lại chạy đến Chủ Đảo cống cho đảo này 5000 Tống Tiền.


- Sau đó mới mở được nhiệm vụ ẩn Bác Vật Chí. Chạy đến tọa độ 2157850011sẽ nhận được Q tìm Vỏ Đao:


Để tìm Vỏ Đao, chạy đến tọa độ2162449900:


Nhặt xong 2 cây, trả Q cho NPC là hoàn thành nhiệm vụ thu thập Quân Bị Vỏ Đao 军备刀鞘:


- Tiếp theo, đổi đến tọa độ 2163149935:


Yêu cầu cấp Hàng Hải đạt đến level 7 mới nhận được Q. Vẽ xong mấy con chim sẽ hoàn thành thu thập Điểu Thú Chí - Tri Đồ Điểu 知途鸟:


- Trong Điểu Thú Chí, tiếp tục thay đổi tọa độ 2180849857 để vẽ Mèo ( Yêu cầu cấp Hàng Hải đạt đến level 7) :


Hoàn thành thu thập Thủy Thủ Miêu 水手猫:


- Chạy đến tọa độ 2152349937 để nhận nhiệm vụ ẩn:


Sau đó nó sẽ yêu cầu mình đi mò Hải Tinh ở khu nước bến cảng:


Chạy đến khu bến cảng là sẽ thấy:Lượm xong 3 con về trả nhiệm vụ cho NPC là nhận được  Đồ Giám Hải Tinh Thang 海星汤.


- Văn Nhân Chí: Chạy đến tọa độ 2164049981sẽ gặp nhiệm vụ ẩn:


Theo auto chạy đến tọa độ sẽ gặp được NPC:


Chạy theo lộ tuyến nhiệm vụ nói chuyện với NPC là được:


Hoàn thành thu thập Hải Giám - Hải Đảo Bố Phòng 海岛布防


- Phần cuối cùng là đi câu cá, do ham mê làm mấy cái Q này trước nên mình đã bỏ qua thời gian câu cá ở đây :(((. 

Thủy Sản Chí - Cá Đỏ Dạ 大黄鱼 : Thời gian yêu cầu từ 6:00 - 12:00 giờ Việt Nam. Tọa độ (21096 , 50432):


Đến thời điểm sẽ xuất hiện cá trên bản đồ:


Chạy đến vị trí câu là OK:


Hoàn thành thu thập Đồ Giám Đại Hoàng Ngư 大黄鱼:


Đông Sao Ban 东星斑, thời gian yêu cầu từ 9:00 - 17:00 giờ Việt Nam, tọa độ (21778, 50199)


Đổi kênh để thấy biểu tượng cá:


Sau khi câu xong hoàn thành thu thập Đồ Giám - Đông Sao Ban 东星斑


- Candy -